Klage på vurdering

Klagebehandling

Kapittel 5 i forskrift til opplæringslova omhandler klage på karakterer og gir retningslinjer for hvordan en klage på karakterer skal behandles. Det kan klagest på

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • karakterer til fag-/svenneprøve og kompetaneprøve
  • realkompetansevurdering
  • vedtak om ikke å sette standpunktkarakter

Vedtak som det kan klages på (se over) er et enkeltvedtak og som derfor gir klagerett. Den som har klagerett skal opplyses om klageretten, hva klagen skal inneholde og om klagefrist. Eleven har rett til innsyn i alle vedlegg til klagen.

Det er viktig å være oppmerksom på at ved behandling av klager på karakterer eller realkompetanevurdering kan karakteren bli stående, heves eller senkes i forhold til den opprinnelige karakteren.

Fristen for å klage på skriftlige eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er 10 dager.

Fristen skal regnes fra det tidspunktet når meldingen om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett burde ha gjort seg kjent med karakteren (vedtaket).

Når det gjelder klageinstans og mer om klagebehandling, se forskrift til opplæringsloven §§ 5-9 til 5-15.

Skjema til bruk for privatister i  klagesaksbehandlingen

Veiledning til bruk for elever i  klagesaksbehandlingen

Fylkesrådmannen v/utdanningsavdelingen har utarbeidet tre veiledninger til bruk for klager og klagesaksbehandlingen. Disse dokumentet inngår i Aust-Agder fylkeskommunes kvalitetsdokumenter i hht oppll § 13-10.