Vurdering

Om vurdering

NB: Ny nettside – Vurdering for læring – og her kan finner du denden nye brosjyren om Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring .

Vurdering er blitt et aktuelt pedagogisk tema i både Norge og internasjonalt i kjølvannet av flere internasjonale tester. Det er et sterkt fokus på å heve elevenes prestasjoner, men stor uenighet i hvordan. Store internasjonale studier som sammenfatter resultater fra mange enkeltstudier av vurdering, viser ganske entydig at det som gir mest uttelling på elevprestasjoner, er samspillet mellom lærer og elev og den kontinuerlige vurderingen lærerne gir som en integrert del av ordinære undervisning.

Forskning og erfaringer fra Norge og andre land viser at elever, lærlinger, lærekandidater og voksne lærer best når de:

  • forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem
  • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen sin
  • får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid

– Mitt utgangspunkt er eit vidt vurderingsomgrep med glidande overganger mellom vurdering, undervisning og rettleiing. (Olga Dyste, 2008)

Vurdering av elever, lærlinger, lærekandidater og voksne er en del av kjernevirksomheten i grunnopplæringen. Å bli vurdert har store konsekvenser for hver enkelt elev, lærling og lærekandidat, det er derfor viktig at det er fastsatt klare rammer for hvordan vurderingsarbeidet skal gjennomføres.

De grunnleggende spørsmål i alt vurderingsarbeid er spørsmålene om hvorfor og hva. Hva skal formålet være med de enkelte vurderingsordninger og vurderingstiltak, og hva skal innholdet i vurderingen være. Dersom disse spørsmålene ikke stilles og reflekteres over, vil det ikke være grunnlag til å ta stilling til alle praktiske spørsmålene som hvordan, hvem og når.

Les mer om vurdering på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.