Klage

Kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven beskriver privatistens rett til å klage.

Klagefrist
Ifølge forskrift til opplæringslovens § 5-5 er det 10 dagers klagefrist på eksamenskarakterer fra kandidaten ble kjent med eller burde gjort seg kjent med eksamensresultatet.

Klage på skriftlig eksamenskarakter
Klagebehandling av skriftlig eksamen er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda vurderer om den gitte karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at karakteren synes noe strengt bedømt.

Privatisten må være klar over at karakteren kan senkes hvis klagenemda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god. Eksamenskontoret understreker at det kan være en fordel å rådføre seg med faglærer i forbindelse med klage på eksamenskarakter.
Kopi av eksamensbesvarelser utleveres ved personlig frammøte og framvisning av gyldig legitimasjon. Vi presiserer at det ikke er gjort noen notater eller rettelser i besvarelsen.

Ved klage på skriftlig ekamenskarakter, bruk skjemaet Klage på eksamenskarakter. Klagen skal være personlig signert.

Klage på muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet.
Dersom klageren får medhold i klagen ved muntlig eksamen, skal karakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger å gå opp til ny muntlig eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor, jf. forskrift til opplæringsloven § 5-10.
Kandidaten har selv ansvar for å melde seg opp til ny eksamen.

Klage på praktisk eller muntlig-praktisk eksamen
Ved praktisk eller muntlig-praktisk eksamen er klageprosessen avhengig av hva som er produsert under eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven
§ 5-11.
Dersom det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemnd, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfeller skal man følge samme prosedyre som for muntlig eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 5-10.
Dersom en slik eksamen resulterer i dokumentasjon som kan vurderes faglig av en klagenemnd, skal man følge samme prosedyre som for skriftlig eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 5-9.

Praktisk informasjon om hva en klage skal inneholde
Alle klager skal være personlig signert av klager. Klagen må derfor sendes inn pr. brev til Eksamenskontoret, fakses, skannes inn som eget vedlegg til e-post eller leveres ved personlig frammøte. Bruk helst Klageskjema for skriftlig eksamen.

Husk å påføre:
• navn på den som klager
• adresse
• fødsels- og personnummer
• fag
• eksamensdato
• kandidatnummer
• opprinnelig karakter

Ved klage på muntlig eller muntlig-praktisk eksamen må klagen beskrive hvilke formelle feil som har skjedd under eksaminasjonen.

Behandlingstiden for ordinære klager er fra 2 til 3 måneder. Vi anbefaler alle som klager å melde seg opp igjen i faget ved neste oppmeldingsperiode. Blir klagen tatt til følge, vil innbetalt eksamensavgift bli refundert dersom du velger å kansellere den nye oppmeldingen. Eksamenskontoret må ha en skriftlig henvendelse om dette, gjerne pr. e-post.

Et klagevedtak er endelig, og kan ikke påklages.

Hurtigklage, gjelder kun for våreksamen.
Hurtigklagefrist gjelder kun vårseksamen for sentralt gitte eksamensfag med sentral sensur. Hurtigklager som ikke kommer oss i hende innen klagefristen, blir sendt til ordinær klagebehandling.

Hurtigklage for vårens eksamen gjelder for alle sentraltgitte eksamener med sentral sensur, se spesifikasjon på hjemmesiden til udir.no