Hjelpemidler til eksamen

 Den enkelte privatist er selv ansvarlig for å ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamen.Uriktig bruk av hjelpemidler vil bli tolket som fusk. Det er ikke anledning til å låne tillatte hjelpemidler av andre under eksamensgjennomføringen.

Bruk av egen PC
Dersom du har notater eller andre hjelpemidler på egen datamaskin (PC), kan du ta med den til eksamen.. Du er selv ansvarlig for bruken av datamaskinen. Eksamenskontoret kan ikke bistå ved eventuelle tekniske, programmessige eller andre problemer. Det kan være mulighet for strømtilkopling i eksamenslokalet. Bruk av datamaskinen må ikke på noen måte virke forstyrrende på andre kandidater i lokalet. Tilknytning til Internett er ikke tillatt.

Den medbrakte datamaskinen, bruk av denne og lagret innhold kan bli kontrollert i eksamenslokalet forut for og under gjennomføringen av eksamen.

Muntlig eksamen
Før muntlig og muntlig-praktisk eksamen er det vanligvis en forberedelsesdel på 30 minutter der det blir opplyst om tema eller problemstilling for eksamineringen. I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt unntatt PC. Under forberedelsesdelen deles det ut notat ark som kan tas med inn under eksamineringen.

Tverrfaglig praktisk eksamen (yrkesfag)
Ved tverrfaglig praktisk og muntlig-praktisk eksamen for yrkesfag gjelder egne regler for bruk av hjelpemidler. Du vil få informasjon om dette. Ta kontakt med Eksamenskontoret dersom du har spørsmål.

Skriftlig eksamen
Sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler.

Modell 1
Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel: matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 i videregående opplæring.

NAT1002 Naturfag består av en skriftlig og en muntlig del. Hjelpemiddelordningen for den skriftlige delen følger modell 2, del 1.

Praksiskandidater og lærlinger
Fra og med våren 2011 gjelder ordinær ordning for bruk av hjelpemidler for lærlinger og praksiskandidater etter Kunnskapsløftet, se brev fra Utdanningsdirektoratet. Unntak er eksamen i flyfagene.

Hjelpemidler til lokalt gitt eksamen
Til lokalt gitt skriftlig eksamen er normalt alle hjelpemidler tillatt. Noen unntak gjelder:
– Lokalt gitt eksamen i matematikk MAT1001 og MAT1006 følger modell 2 som til sentralt gitt skriftlig.

Begrenset bruk av hjelpemidler kan gjelde også for andre fag med lokalt gitt skriftlig eksamen. Eksamenskontoret vil sende informasjon om dette direkte til de kandidatene det gjelder.

Hjelpemidler til forberedelsesdagen
Enkelte fag har en eller flere forberedelsesdag(er). Informasjon om hvilke fag dette gjelder, ligger på PrivatistWeb under «Eksamen».Du vil også finne det på den personlige eksamensplanen du får tilsendt av Eksamenskontoret.
På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.
Se for øvrig informasjon i selve forberedelsesdelen.