Særskilt tilrettelegging for privatister

SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN FOR PRIVATISTER

Informasjonen under må leses før du fyller ut skjemaet for særskilt tilrettelegging.

Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging finner du :  Her

 

Søknadsfrist er 1. mars for vårsemesteret og 15. oktober for høstsemesteret.

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett på dette (jf. §3-32 i forskrift til opplæringsloven). Forskriftens §3-32 annet ledd: “Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar fremfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikke være så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlige, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikke blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget”.

 

Du må ha meldt deg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no for å kunne søke om særskilt tilrettelegging. Det må søkes på nytt for hvert semester. Skjema for ønsket tilrettelegging må fylles ut og sendes inn sammen med dokumentasjon fra sakkyndig instans innen søknadsfrist. Du kan sende søknaden din med posten eller som vedlegg til e-post.

 

Det må legges ved en sakkyndig uttalelse eller erklæring av nyere dato, som spesifikt anbefaler innholdet i den særskilte tilretteleggingen. Særskilt tilrettelegging for lese- og skrivevansker må ha dokumentasjon fra for eksempel PPT/logoped, legeerklæring vil ikke bli godkjent. I dokumentasjonen må det også stå hvilken diagnose eller lidelse du har. Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Medisiner gir stort sett lite bivirkninger. Det er derfor vanligvis ikke grunnlag for å si at kandidaten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Pollenallergi blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom. Det kreves legeattest som er datert tidligst 7 dager før eksamensdato, og denne leveres eksamenskontoret senest 5 dager før eksamen. Det kan ikke påregnes å få utvidet eksamenstid dersom sesongen for pollenallergi er over. Utdanningsdirektoratet presiserer også at den særskilte tilretteleggingen er ment å skulle avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse og ikke manglende kompetanse eller kunnskaper. Det vil f.eks. si at hvis man er fremmedspråklig og ikke behersker norsk skriftlig tilstrekkelig, har man ikke krav på særskilt tilrettelegging til eksamen.

 

Søknader som ikke er fullstendig utfylt eller som mangler vedlegg, vil bli returnert ubehandlet. Søknader som kommer inn til Eksamenskontoret etter fristen vil ikke bli behandlet!

 

Dersom du er under utredning og ikke har dokumentasjon klar før søknadsfristen går ut, legger du ved et brev hvor du informerer oss om at dokumentasjon ettersendes. Fristen for ettersending av sakkyndig dokumentasjon er 20. mars om våren og 20. oktober om høsten. Har vi ikke fått tilsendt dokumentasjon innen ettersendingsfristen vil søknaden bli avslått.

 

Avgjørelsen om særskilt tilrettelegging av eksamen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagefristen er tre uker. Mer informasjon om særskilt tilrettelegging av eksamen finner du på www.privatistweb.no under «Viktig informasjon om eksamen».